, PKS KŁODZKO | przewozy autobusowe | wynajem autobusów | stacja kontroli pojazdów
INTERNETOWY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW


AKTUALNO¦CI I PROMOCJE


WYNAJEM AUTOBUSÓW


USŁUGI


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY


KARTA DUŻEJ RODZINY


WYNAJEM POMIESZCZEŃ


OGŁOSZENIA I PRZETARGITestujemy!


Setra 415 LE Business dzięki uprzejmości EvoBus Polska zawitała w Kłodzku.
Autobus wyposażony jest w 46 miejsc siedzacych.
W wersji niskopodłogowej ułatwi podróż także osobom niepełnosprawnym.
Możecie ja spotkać na liniach PKS od dzisiaj!

PKS w Kłodzku z autokarem najnowszej generacji !


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. wzbogaciło się o wysokopokładowy autokar turystyczny marki
Setra 517 HD.

To fabrycznie nowa jednostka spełniająca światowe wymogi i standardy w zakresie przewozu osób.
Pojazd wyposażony w 57 miejsc siedzących dla pasażerów z najwyższej klasy wyposażeniem.
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo jazdy.
Elektroniczny system stabilizacji pojazdu, asystent toru jazdy, aktywny tempomat, asystent koncentracji,
to tylko niektóre z wielu zastosowanych technologii konstrukcyjnych gwarantujących bezpieczeństwo jazdy.
Spółka jest jednym z niewielu podmiotów w regionie posiadających tak nowoczesną jednostkę w swojej flocie.
Nabycie tego typu pojazdu umożliwia Firmie zaistnienie na rynku przewozów pasażerskich z mocno konkurencyjną ofertą.
Tym samym, umożliwia zawarcie współpracy z reomowanymi polskimi i zagranicznymi biurami podróży w zakresie obsługi ekskluzywnych przewozów pasażerskich. Ma to pozytywne odzwierciedlenie w przychodach Spółki.

Zdj. Elżbieta Żytyńska - prezes PKS w Kłodzku SA wraz z pracownikami oraz przedstawicielami firmy SINDBAD. W tle: SETRA 517 HD.

Do urzędu pracy dojedziesz za darmo

Powiat kłodzki, Powiatowy Urz±d Pracy w Kłodzku oraz PKS Kłodzko S.A. od dwóch lat realizuj± pilotażowy program pn. "Ograniczenie bezrobocia poprzez zwiększenie mobilno¶ci osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim". Jego głównym celem jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez umożliwienie pełnego dostępu do wszystkich usług i instrumentów oferowanych przez urz±d pracy na lokalnym rynku.

Program stanowi odpowiedĽ na potrzebę lepszego wykorzystania miejsc pracy w powiecie kłodzkim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów
W zwi±zku z dużym sukcesem pierwszych 3 edycji programu, który po czę¶ci doprowadził do spadku bezrobocia, realizatorzy programu postanowili rozszerzyć od 1 stycznia 2018r. obszar jego działania na cały powiat. Realizacja zadania stwarza duże możliwo¶ci dla osób bezrobotnych i zwi±zana jest z bezpłatnym przejazdem ¶rodkami komunikacji zbiorowej (PKS Kłodzko) na terenie całego powiatu kłodzkiego. Bezpłatny dojazd zapewniony został zarówno do siedziby urzędu jak i filii w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie
Szczegółowych informacji udzielaj± doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Numery telefonów :
Kłodzko-748657410, Nowa Ruda-748735050, Bystrzyca Kłodzka-748116050
Kontakt drog± elektroniczn± - sekretariat@pup.klodzko.pl

PKS w Kłodzku S. A. Pracodawc± Zasłużonym dla Obronno¶ci Państwa

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku wyróżnił PKS w Kłodzku S. A. jako
PRACODAWCĘ ZASŁUŻONEGO DLA OBRONNO¶CI PAŃSTWA.
Oficjalne wręczenie tytułu nast±piło podczas powiatowych i miejskich uroczystych obchodów Dnia Niepodległo¶ci w dn. 11 listopada 2017 r.

Projekt Rodzina kłodzkiego PKS-u

PKS w Kłodzku S.A. 21 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku podpisał z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatem Kłodzkim umowę o współpracy przy realizacji "Projektu Rodzina". PKS w Kłodzku S. A. zobowi±zał się do przyznania 50% ulgi handlowej od ceny każdego biletu jednorazowego na wszystkie kursy autobusowe realizowane przez kłodzki PKS dla członków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonuj±cych na terenie powiatu kłodzkiego Zadaniem PCPR-u będzie bież±ca aktualizacja listy uprawnionych do ulgi, a Powiat sfinansuje wydruk legitymacji uprawniaj±cych do uzyskania zniżki. Celem tej umowy jest przede wszystkim wspieranie rodzicielstwa zastępczego oraz zwiększenie dostępno¶ci dla członków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka instytucji, urzędów, placówek medycznych i o¶wiatowych. Umowa obowi±zywać będzie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Ulga przysługuje każdemu członkowi rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka funkcjonuj±cego na terenie powiatu kłodzkiego - rodzicom zastępczym, dzieciom przebywaj±cym w rodzinie zastępczej oraz dzieciom biologicznym rodziców zastępczych (do ukończenia przez nich 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki), dyrektorowi oraz wychowankom rodzinnych domów dziecka (do ukończenia przez nich 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki). Chc±c skorzystać z ulgi niezbędne będzie posiadanie przy sobie dokumentu ze zdjęciem oraz karty indentyfikacyjnej, która będzie wydana przez PKS w Kłodzku S. A. Dzieciom do lat 7 ulga przyznawana będzie na podstawie samej karty identyfikacyjnej. Umowę ze strony Powiatu podpisali starosta Maciej Awiżeń i wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, ze strony PKS w Kłodzku - prezes Elżbieta Żytyńska, a ze strony PCPR - dyrektor Jacek Kubicki.


PKS w Kłodzku S. A. jednym z najlepszych Pracodawców w powiecie kłodzkim

Miło nam ogłosić, że PKS w Kłodzku S. A. znalazł się w gronie trzech najlepszych Pracodawców 2016 r. w powiecie kłodzkim.
W ramach dorocznej nagrody Starosty "Róża Kłodzka", Przedsiębiorstwo otrzymało nominację w kategorii "Pracodawca".
Noworoczne Spotkanie Powiatu Kłodzkiego miało miejsce w ubiegły pi±tek w Pałacu w Żelaźnie.
PKS w Kłodzku S. A. jest największym przewoźnikiem w powiecie. Od przeszło 70 lat realizuje usługi komunikacyjne w transporcie publicznym na ponad 500 kursach lokalnych i dalekobieżnych.
W 2016 r. Spółka przewiozła około miliona pasażerów. PKS w Kłodzku S. A. posiada siedzibę i dworzec w Kłodzku oraz dwie placówki zamiejscowe: dworzec i bazę w Nowej Rudzie oraz dworzec w Bystrzycy Kłodkziej i zajezdnię w Wilkanowie. Firma, oprócz przewozów publicznych, świadczy usługi serwisowe pojazdów, wykonuje przegl±dy rejestracyjne na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów; posiada własn± stację paliw oraz sklep motoryzacyjny. PKS wynajmuje również autokary do obsługi przewozów turystycznych oraz okolicznościowych. Przedsiębiorstwo, od wielu lat zapewnia dowóz dzieci do szkół (aktualnie w sześciu gminach). Codziennie, z PKS wyjeżdża w trasę ponad 80 autobusów, aby punktualnie, bezpiecznie i komfortowo dojechać do celu. Dziękujemy Pasażerom za zaufanie; Pracownikom PKS za profesjonalne wykonywanie obowi±zków; Kapitule Konkursu "Róża Kłodzka" za nominację; Zarz±dowi i Radzie Powiatu Kłodzkiego za wspieranie inicjatyw; Burmistrzom i Wójtom za doskonał± współpracę oraz instytucjom, placówkom i przedsiębiorstwom za efektywn± realizację wspólnych projektów.


Wszelkie prawa zastrzeĽone © PKS w Kłodzku S.A.