ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24
sekretariat@pks-klodzko.pl

Ogłoszenia i przetargi

Zarządca Masy Sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji mając na względzie treść postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 29 lipca 2021r. o sygn. akt VI GR 6/20, ogłasza o sprzedaży mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej w postaci:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowej Rudzie, powiat Nowa Ruda, przy ul. Niepodległości 12 (działka nr 209 AM-7, obręb ewidencyjny nr 4) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: SW2K/00016614/8 – cena wywoławcza 958.000,00zł netto
  2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowej Rudzie, powiat Nowa Ruda, przy ul. Świdnickiej 87 (działka nr 450 AM-20, obręb ewidencyjny nr 2) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: SW2K/00016604/5 – cena wywoławcza 461.900,00zł netto
  3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Wilkanowie, powiat Kłodzki, Wilkanów 25 (działka nr 1189/1, 1189/2, 1189/3 obręb ewidencyjny nr 0036, Wilkanów) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: SW1K/00065815/8 – cena wywoławcza 1.636.500,00zł netto
  4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, powiat Kłodzki, przy ul. Sienkiewicza 6 (działka nr 484/AM-6, obręb ewidencyjny Centrum) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: SW1K/00048862/7 – cena wywoławcza 264.000,00zł netto

Podane ceny w pkt. 1-4 są wartościami netto i zostaną powiększone o obowiązujący w momencie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podatek VAT.

Sprzedaż nastąpi w trybie pisemnego zbierania ofert. Opis warunków sprzedaży oraz przedmiotu sprzedaży znajduje się na stronie http://pmr-restrukturyzacje.pl w zakładce Postępowania/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A./Sprzedaż oraz na stronie https://pks-klodzko.pl w zakładce Ogłoszenia.

Wadium w wysokości 10% kwoty oszacowania wartości netto, należy wpłacić na rachunek bankowy Zarządcy Masy Sanacyjnej nr 66 1090 2617 0000 0001 2978 7209.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta PKS w Kłodzku” na adres: ul. Klonowica 2/5b 58-500 Jelenia Góra z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data doręczenia oferty przez listonosza lub kuriera lub inną osobę uprawnioną do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2022r., do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: mail: m.zarowna@pmr-restrukturyzacje.pl, tel. 75 64 82 802.

Przetarg nieograniczony

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej na rzecz PKS w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz
branding stacji paliw PKS w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji”

Termin składania ofert-13.10.2021 do godz.12:00

Termin otwarcia ofert- 13.10.2021 godz. 12:30

FORMULARZE DO POBRANIA

POBIERZ Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (2)

POBIERZ Oświadczenie o aktualności JEDZ (1) ver. 13.07.2021

POBIERZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (1) (1)

POBIERZ SWZ

POBIERZ Zał. nr 1 do SWZ Oferta cenowa (1) ver. 13.07.2021

POBIERZ Zał. nr 2 do SWZ Umowa dostawy (1)

POBIERZ Załącznik – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (1) ver. 13.07.2021

POBIERZ Załącznik do SWZ – wykaz narzędzi (1) ver. 13.07.2021

POBIERZ Załącznik nr Udostępnienie zasobów (1) (1)

Zarządzenie


Zapytanie ofertowe 1 12 2019 – Informacja